Regulamin

Właścicielem serwisu jest firma IMO Sp. z o.o. (zwana dalej Serwisem), z siedzibą przy ul. Grupy AK Północ 4,
00-713 Warszawa, NIP: 7010327686, REGON: 145916212, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS 0000402853, kapitał zakładowy w wysokości 100.000zł w całości opłacony. Klienci mogą kontaktować się
z Serwisem pod adresem mailowym sklep@dom.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 22 266 0 808.

§1

 1. Serwis działa pod adresem http://lampy-kinkiety-oswietlenie.dom.pl
 2. Serwis umożliwia użytkownikowi, zwanemu dalej Kupującym, zakup wybranego towaru prezentowanego przez Serwis. Serwis prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tyko i wyłącznie przez strony internetowe Serwisu.
 3. Kupujący mają możliwość korzystania z Serwisu poprzez utworzenie Konta (uprzednio dokonując rejestracji). W koncie Kupującego gromadzone są informacje o Kupującym dotyczące jego działań w Serwisie. Świadczenie usług w ramach Konta Kupującego ma charakter bezterminowy. Kupujący może wypowiedzieć Serwisowi umowę o prowadzenie Konta w każdym czasie przesyłając na adres z załącznika nr 1 do Regulaminu oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Nie dotyczy to przypadków, w których Serwis jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania zamówienia Kupującego.
 4. W celu utworzenia konta i dokonania rejestracji, Kupujący wypełnia formularz rejestracji podając przynajmniej dane oznaczone czerwoną gwiazdką. Na adres Kupującego zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Serwisem a Kupującym.
 5. Oferta produktu zawiera: nazwę produktu, cenę (z VAT), główne cechy produktu, przykładową wizualizację produktu.
 6. Wszystkie produkty dostępne w Serwisie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 7. Informacje znajdujące się na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu za pomocą mechanizmów dostępnych na stronach Serwisu.
 8. Ceny produktów i koszty dostawy produktów, podane na stronach Serwisu, są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich. Faktura VAT jest wysyłana do klienta w formie tradycyjnej. Koszty dostawy dotyczą wysyłki na terenie Polski. W przypadku wysyłki poza Polskę, Serwis skontaktuje się z Kupującym przed realizacją zamówienia aby ustalić koszt wysyłki.
 9. Umowa zakupu danego produktu, zawarta pomiędzy Kupującym a Serwisem ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Serwisie jest adres podany przez Klienta jako adres dostawy. W przypadku odbioru osobistego w wybranym Punkcie Odbioru, miejscem spełniania świadczenia jest wybrany Punkt Odbioru.
 10. Zamówione w Serwisie produkty dostarczają wyspecjalizowani operatorzy pocztowi (firmy kurierskie).
 11. Złożenie oferty kupna przez Kupującego następuje poprzez przesłanie do Serwisu formularza zamówienia dostępnego przy każdym produkcie poprzez przycisk zamówienia. Serwis zobowiązuje się do potwierdzenia oferty kupna w sposób trwały zamówienia u Kupującego. Na tym etapie klient może jeszcze zmienić swoje dane lub dane dotyczące zamówienia oraz sprawdzić czy dane na temat zamawianego projektu zgadzają się z rzeczywistością. Niepotwierdzone oferty kupna nie będą realizowane.
 12. Realizacja zamówienia, następuje maksymalnie w terminie 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia przez Serwis. W przypadku zamówienia produktu, którego czas realizacji może się wydłużyć, Serwis podczas potwierdzenia zamówienia u Kupującego poinformuje o przewidywanym terminie realizacji lecz ten termin nie będzie dłuższy niż 60 dni od daty potwierdzenia zamówienia przez Serwis.
 13. Zapłata za produkt przez Kupującego następuje:

a)      przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu

b)     przelewem – samodzielnie wykonany przelew na konto Serwisu przez Kupującego. Kupujący otrzymuje na podany w zamówieniu email numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Serwis przekazuje zamówienie do realizacji. Ta forma zapłaty jest również jedyną dostępną formą zapłaty w przypadku, gdy Kupujący wybierze możliwość osobistego odbioru produktu w wybranym Punkcie Odbioru.

c)      kartą płatniczą lub przelewem przez PAYU – Kupujący zostaje przeniesiony na stronę operatora obsługującego płatności, firmę PAYU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej, KRS 0000274399 i transakcja w sposób bezpieczny jest autoryzowana przez firmę PAYU S.A. Z chwilą dokonania płatności zamówienie jest przekazywane do realizacji

§2

 1. Serwis odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy podany w górnej części Regulaminu lub w formie pisemnej na adres podany w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Serwis niezwłocznie i bez zbędnych niedogodności dla Kupującego wymieni produkt na wolny od wad lub usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Serwis albo Serwis nie wymienił produktu na wolny od wad ani tej wady nie usunął.
 4. Serwis rozpoznaje reklamację w tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli Serwis w ciągu 14 dni nie ustosunkuje się do żądań Kupującego, oznacza to, że uznało żądania za zasadne. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Kupującego wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Serwis.
 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (art.27), konsument może zrezygnować z zakupu dokonanego na zasadach sprzedaży wysyłkowej, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Koszt odesłania takiego produktu ponosi Kupujący. Wzór formularza o odstąpieniu z którego Kupujący może skorzystać oraz przypadki, w których nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawarte są w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu następuje tylko i wyłącznie gdy Kupujący kupił nowy produkt w Serwisie i obejmuje produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu należy zgłosić drogą mailową na adres mailowy z początku Regulaminu w terminie od 14 do 30 dni od daty zakupienia nowego produktu. Po potwierdzeniu odbioru takiego sprzętu przez Serwis od Kupującego, Kupujący wysyła zużyty sprzęt na adres wskazany w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu na swój koszt.
 7. Serwis zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Ochrony Prywatności, dostępną na stronie Serwisu.
 8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 9. Jakiekolwiek spory związane z usługami świadczonymi przez Serwis będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość z skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o takim sposobie rozpatrywania reklamacji znajdują się pod adresem www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Załącznik nr 1

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki Kupujący ma możliwość odstąpienia od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Serwis zwraca wszystkie otrzymane od Kupującego płatności niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Serwis został poinformowany o odstąpieniu przez Kupującego. Kupujący ma obowiązek zwrotu kupionej rzeczy maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego lub w inny sposób za zgodą Kupującego. W każdym przypadku Kupujący nie poniesie z tego tytułu żadnych opłat. Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Serwis (dane kontaktowe na początku Regulaminu) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub mailem).

 

Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Serwis zobowiązuje się do potwierdzenia na trwałym nośniku (poczta, email) otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

 

Przesyłka powinna zostać nadana na adres:

Pocztą Polską:

IMO Sp. z o.o. Dział Reklamacji

Skrytka Pocztowa nr 136, 62-800 Kalisz1

 

Kurierem:

IMO Sp. z o.o. Dział Reklamacji

Kokanin 84B, 62-817 Kokanin

 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

-      o świadczenie usług, jeżeli zostały one wykonane w pełni i za wyraźną zgodą Kupującego,

-      w której cena produktu zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Serwis nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu odstąpienia od umowy,

-      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Kupującego,

-      w której przedmiotem zakupu jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

-      w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

-      w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi produktami,

-      w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na ryku, nad którymi Serwis nie ma kontroli,

-      w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

-      o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

IMO Sp. z o.o.

Kokanin 84B

62-817 Żelazków

sklep@dom.pl

 

 

Ja …....................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy …..................................................................................., numer oferty/zamówienia ….......................................................

Data zawarcia umowy to …........................................., data odbioru …...........................................

 

Imię i nazwisko …...................................................

Adres ….......................................................................................................

Data ….................................................

Regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 roku można obejrzeć TUTAJ

   

  

Dodatkowe informacje dotyczące gwarancji:

  

1. Towary oferowane w sklepie są objęte gwarancją (24 miesiące)

2. Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie z wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między kupującym a serwisem. Kupujący ma również możliwość polubownego rozwiązania sporów dotyczących reklamacji i dochodzenia związanych z nią roszczeń za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/