Regulamin sklepu   §1. Dane rejestrowe Sklep internetowy działający pod adresem lampy-kinkiety-oswietlenie.dom.pl prowadzony jest przez: IMO Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie przy ul. Grupy AK Północ 4, 00-713 Warszawa.Wysokość kapitału zakładowego: 100.000 PLN wpłacony w całości. Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS 0000402853, REGON 145916212, NIP: 7010327686 §2. Zamówienia 1. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową, telefonicznie lub faksem. Osoba składająca zamówienie, zwana dalej Kupującym, musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. 2. Ceny towarów powiększone o stosowny podatek VAT podane są na stronach sklepu i wyrażone w złotych polskich. 3. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie jest jednoznaczne z przyjęciem go do realizacji. Serwis zobowiązuje się do potwierdzenia zamówienia u Kupującego telefonicznie. Na tym etapie klient może jeszcze zmienić swoje dane lub dane dotyczące zamówienia oraz sprawdzić czy dane na temat zamawianego produktu zgadzają się z rzeczywistością. Niepotwierdzone zamówienia nie będą realizowane. 4. Realizacja zamówienia, następuje maksymalnie w terminie 14 dni od daty telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez Serwis. W przypadku zamówienia produktu, którego czas realizacji może się wydłużyć, Serwis podczas potwierdzenia zamówienia u Kupującego poinformuje o przewidywanym terminie realizacji. §3. Reklamacje i zwroty zakupionych towarów 1. Jeżeli po otrzymaniu zakupionego towaru, Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie sklep, przesyłając stosowne pismo z opisem uszkodzenia po przez: e-mail na adres sklep@dom.pl lub listownie na adres: IMO Sp. z o.o. - Magazyn Główny, 
ul. Kokanin 84B, 62-817 Żelazków. 2. W przypadku uznania reklamacji przez sklep internetowy odbiera towar od Klienta na własny koszt (klient powinien należycie spakować i zabezpieczyć towar reklamowany, klient zostanie poinformowany o terminie odbioru przesyłki). Do odesłanego produktu należy dołączyć pisemny opis wady, a w przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu – protokół szkody sporządzony w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i podpisany przez niego. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od ich wpłynięcia i otrzymania towaru objętego reklamacją. 4. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszonej reklamacji, produkt nią objęty zostanie wymieniony na inny, wolny od wad. Jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów tego produktu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu do wyboru inne, dostępne produkty. 5. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient może zrezygnować z towaru zakupionego bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, składając jednocześnie stosowne oświadczenie na piśmie. 6. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Klient powinien odesłać przesyłkę należycie zapakowaną na swój koszt. 7. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku zwrotów w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Koszt odesłania towaru ponosi kupujący. 8. Po otrzymaniu przesyłki przez sklep i sprawdzeniu czy towar nie jest uszkodzony, pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. 9. Podstawy reklamacji nie stanowią różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta. §4. Dane osobowe Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby sklepu. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. §5. Kwestie nieuregulowane W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271). §6. Właściwość sądu Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.